Kamchatkan Volcanoes
       
  Name Latitude Longitude
       
1 Avachinsky V. 53.22 159.00
2 Bezymianny V. 56.96 160.60
3 Boishoi Semiachik V. 54.32 160.02
4 Dzenzursky V. 53.62 159.00
5 Gamchen V. 54.97 160.70
6 Gorely V. 52.55 158.03
7 Ichinsky V. 55.67 157.72
8 Iliyinsky V. 51.50 157.20
9 Kambalny V. 51.30 156.88
10 Karymsky V. 54.05 159.45
11 Kikhpinych V. 54.49 160.23
12 Kizimen V. 55.13 160.32
13 Klyuchevskoi V. 56.96 160.65
14 Koryaksky V. 53.32 158.72
15 Koshelev V. 51.35 156.75
16 Krasheninnikov V. 54.58 160.27
17 Kronotsky V. 55.07 160.77
18 Ksudach V. 51.82 157.53
19 Maly Semiachik V. 54.13 159.67
20 Mutnovsky V. 52.45 158.20
21 Opala V. 52.53 157.33
22 Plosky Tolbachik 55.82 160.40
23 Sheveluch V. 56.63 161.32
24 Ushkovsky V. (Plosky) 56.07 160.48
25 Uzon, Geysers 54.52 159.92
26 Zheltovsky V. 51.58 157.33
27 Zhupanovsky V. 53.58 159.13

Table 2. ASTER Kamchatkan Volcano Monitoring Targets.